swedfarm

Modern teknik förbättrar kläckningen

 

Ett temperaturfel på en grad kan betyda katastrof. Dessutom ska luftens gaser och fuktighet samt äggens viktutveckling hållas exakt. Detta är kraven när målet är hög kläckprocent och produktion av kycklingar av yppersta kvalitet.

På Swedfarms kläckeri i Linghem utanför Linköping kläcks värphönshybriderna Bovans och Hy-Line. Kläckkapaciteten på 64 000 kycklingar per vecka uppnås med hjälp av åtta ruvmaskiner. Företaget har i flera steg investerat i ny teknik för en säkrare och mer effektiv kläckning.

 

Ny teknik för precis styrning

För att mer exakt än tidigare kunna följa temperaturen i ruvaren används en teknik med infrarött ljus, ovoscan, som mäter temperaturen både inne i ägget och i fostret. Utifrån rapporteringen från denna ovoscan sker uppvärmningen genom direktverkande el medan kylningen sker med hjälp av vattenrör. Ett nytt datorsystem från Petersime gör också att kläckeripersonalen inte längre behöver kalibrera termometrarna.

Som många andra kläckerier har Swedfarm även koldioxidmätare för att exakt kunna reglera syre- och koldioxidhalten. Ägget behöver inget syre under den första dryga veckans ruvning men sedan ökar syrebehovet vilket medför att överskottet av koldioxid i stället behöver ventileras bort. Även luftfuktigheten kontrolleras noga och vid behov sprayas vattenånga i ruvutrymmet.

Äggen läggs i ruvbackarna med tjockändan uppåt för de 18 ruvdygnen och äggen tippas löpande 90 grader för att gulan (embryot) ska hållas centrerat och inte fastna mot skalets insida eller komma i kontakt med luftblåsan. Swedfarm har även ett "weightloss-system" där äggen löpande vägs för att kontrolla av att ägget inte tappar för mycket vätska. Vägningen sker per bricka med 150 ägg.

Klimatregleringen sköts per automatik med datorprogram dit värden automatiskt rapporteras från ruvarens givare. Detta innebär att man i stort sett har lämnat den gamla modellen där man ändrade klimatfaktorer som temperatur och luftfuktighet utifrån uppskattade normalkurvor. Här sker styrningen istället utifrån verkliga värden i ruvmaskinen.

 

Scanner sätts på kläckbackarna

Inför de tre avslutande dygnen, innan kläckningen sker, flyttas äggen över i kläckmaskinerna. Även här är automatiseringsgraden hög och datorövervakningen total. För en exakt klimatkontroll och för att kunna anpassa värdena efter de mest viktiga klimatfaktorerna såsom temperatur, koldioxid- och syrehalt samt luftfuktighet använder Swedfarm ett ultraljudssystem vid namn syncrohatchsystem – en form av scanner som ser fostrets storlek och utveckling.

Mätdosan, som sitter utanpå kläckbackarna, scannar hela tiden av ägget och fostret och påverkar maskinens inställningar automatiskt. Kalibreringsinstrumentet (syncrohatchsystemet) ger därmed kontinuerligt order om huruvida fukt, syre, koldioxid, värme/kyla eller dylikt ska till- eller bortföras ur kläckaren.

 

Förbättrad kläckning

Swedfarm har löpande uppdaterat och förbättrat sina maskiner vilket har gett en förbättrad kläckning. I genomsnitt har kläckningen förbättrats med cirka fem procent under de allra senaste åren.

En annan faktor, utöver förbättrad kläckning, som hos Swedfarm har gett ökad effektivitet och bättre ekonomi är ny teknik som sparar energi. Energiåtgången i ett kläckeri är hög och åtgärder som sparar el har därför betydelse. Swedfarm har i detta sammanhang installerat något som kallas Eco drive. Enkelt uttryckt har man installerat "direktdrift" av fläktarna istället för att gå via växellådor.

Samtliga motorer och växlar har direkt kontakt med dessa fläktar. Steglös fläktvariation (frekvensomvandlare) används och man ser på elräkningarna att systemet sparar energi.

Ytterligare ett system som minskar kostnaderna och behovet av manuella insatser på Swedfarms kläckeri är maskiner för automatisk desinfektion av ruv- och kläckmaskiner. Detta ADS-system (automatical disinfection system) finns i varje maskin och sköter huvuddelen av rengöringen.

I samband med installationen av den nya kläckmaskinen under våren 2011 bygger Swedfarm även om personalrum med hygienutrymmen i kläckeriet.

 

Detta är en sammanfattning av artikeln "Modern teknik förbättrar kläckningen - vi besöker Swedfarm", författare Sven Secher, publicerad i Fjäderfä 5-2011. Artikeln i sin helhet går även att finna här.