swedfarm

Arbeta för en förbättrad äggkvalitet - det lönar sig


Stjärnsprickor och smuts vanligaste kvalitetsfelen

Det ställs många krav på er äggproducenter för att ni ska vara konkurrenskraftiga i dagens kostnadsdrivna samhälle. Känner du igen dig? Genom att arbeta för en förbättrad äggkvalitet kan många av er öka förtjänsten på de producerade äggen.

Under våren 2011 genomfördes en studie om äggkvalitet som ett samarbete mellan SLU och Svenska Ägg. Studien syftade till att kartlägga de mest förekommande kvalitetsavvikelserna på ägg från svenska värphöns samt att undersöka hur dessa är relaterade till produktion, ekonomi och djurvälfärd. För att få en rättvis bild över förekomsten av kvalitetsavvikelser intervjuades producentsamordnare från tolv svenska packerier som tillsammans tar emot ägg från omkring 240 äggproducenter. Tillsammans representerar dessa en stor del av Sveriges äggindustri. 

 

Det perfekta ägget

Konsumenter kan lätt luras att tro att den process varvid ett ägg bildas aldrig någonsin går fel. De ägg som når konsumenten har nämligen allt som oftast en perfekt förutbestämd storlek, korrekt form samt ett rent och jämnt färgat skal. Att allt alltid är perfekt stämmer självklart inte, utan olika skalskador, missformningar och föroreningar uppkommer emellanåt vilket kan orsaka nedgradering av kvalitetsklass som ger en ekonomisk förlust för er producenter. Jakten på metoder för att minska förekomsten av kvalitetsavvikelser på ägg har pågått i decennier. Metoderna är många och varierande i effektivitet, framför allt, eftersom de faktorer som orsakar kvalitetsavvikelserna är just så många och varierande. 

zopiclone 7.5 mg tablets for sale UK

 

Förekomst

Studien visar att stjärnsprickor samt smutsfläckar av avföring är de klart vanligaste kvalitetsavvikelserna på de svenska äggen. Samma avvikelser anses även vara de mest kostsamma. Se figur 1 för en summering av de enligt producentsamordnarna vanligaste avvikelserna. Förekomsten av inre kvalitetsavvikelser är mycket låg jämfört med yttre och anses generellt inte utgöra en stor ekonomisk förlust för er äggproducenter. De kan dock vara kostsamma för packeriet.

De vanligaste yttre kvalitetsavvikelserna

Onödiga kvalitetsavvikelser

Det finns alltid en orsak till varför en kvalitetsavvikelse uppkommer. Det finns flera exempel på svenska producenter som genom att sköta sin anläggning på bästa sätt lyckas optimera äggkvaliteten. Enligt den utförda intervjuundersökningen och gårdsanalyser skulle dock många av er kunna bli bättre på detta. Det finns också alltid en risk för "hemmablindhet" då man trots kännedom om brister inte åtgärdar dessa. Undermålig rengöring samt bristfälligt underhåll och service av teknisk utrustning ligger nämligen, enligt studien, till grund för en stor del av de kvalitetsavvikelser som uppkommer på de svenska äggen.

Vid noggrann rengöring av äggband, eventuella hissar, turfband och dylikt blir resultatet ofta att förekomsten av smutsägg reduceras. Dessutom bör all teknisk utrustning såsom transportband och packmaskiner kontrolleras regelbundet och justeras vid behov, annars kan förekomsten av knäck- och till viss del även smutsägg bli onödigt hög. 

 

Daglig kontroll

Ett förslag är att ni en gång per vecka gör er dagliga kontroll av hönsstallet lite mer noggrann. Genom att följa äggen på deras väg från hönan tills dess att de packas i äggbrickan kan mindre fel såsom exempelvis ett skarpt hörn där många ägg slår i och sprickor orsakas eller en övergång mellan två band där många ägg kläms fast och går sönder samt kanske några värpreden med extra smutsiga turfmattor och dylikt upptäckas och därmed kunna åtgärdas. Ni behöver ofta inte göra några stora åtgärder utan det handlar istället om mindre justeringar som kan betyda mycket.

Ett effektivt arbete med hjälp av regelbundna kontroller skulle med en relativt liten arbetsinsats kunna ge en betydande minskning av den ekonomiska förlust som nedgradering av kvalitetsklass innebär.

 

 

Spolmask och IB

Studien visar även att infektiös bronkit (IB) samt spolmask är två aktuella faktorer som det bör fokuseras på i framtiden. Även om ägg med spolmask inte uppkommer särskilt ofta är det trots allt ett allvarligt problem som kan leda till en lägre konsumtion och ett sänkt förtroende för den svenska äggnäringen. Förekomsten av spolmask antas dessutom öka i samband med att frigående system blir allt mer vanliga.

Vad gäller IB är det främst kvalitetsavvikelser som uppkommer i samband med vaccination mot sjukdomen som orsakar problem. För ett optimerat och konsekvent arbete mot kvalitetsavvikelser i samband med IB bör en ny diskussion om sjukdomen med information om huruvida ni ska vaccinera era hönor startas.

Utöver dessa faktorer tycks även en fuktig stallmiljö på grund av bristande ventilation på vintern orsaka många kvalitetsavvikelser på de svenska äggen. 

 

Alla behöver en drivkraft

Väl värt att komma ihåg är att äggkvaliteten i er värphönsbesättning påverkas av en mängd olika faktorer. Varje enskild besättning bör därför analyseras enskilt för att förbättringar ska kunna genomföras på gårdsnivå. Trots detta kan det fastställas att äggens kvalitet ofta speglar hur ni sköter er verksamhet och att många producenter genom en regelbunden rengöring och kontroll av teknisk utrustning skulle kunna förbättra äggkvaliteten och därmed öka förtjänsten av de producerade äggen.

 

Lönsamt att åtgärda

Många av er har säkert redan kännedom om dessa faktorer och vilken effekt de har på äggens kvalitet. Denna studie har dock visat att många trots detta inte inser vad kvalitetsavvikelser faktiskt kostar. Det finns således mycket att åtgärda. Oavsett arbete och mottaglighet kan alla behöva en påminnelse och en pådrivande kraft och mycket tyder på att det finns pengar för er att hämta här. Genom ett gediget arbete och en hög kunskapsnivå kan förekomsten av kvalitetsavvikelser bland svenska hönsägg säkerligen reduceras.

 

Artikel publicerad i Fjäderfä 7-2011, författare Sofia Hollstedt. Artikeln i sin helhet går även att finna här.