swedfarm

Selko® - pH förbättrar tarmhälsan

Selko-pH Tarmhälsan: Grunden för god värpning

Det ekonomiska resultatet påverkas avsevärt av en flocks hälsotillstånd. God tarmhälsa är den främsta grunden för era värphöns prestation. Om tarmen inte fungerar optimalt leder det till dålig matsmältning och dålig upptagningsförmåga av näringsämnen.

Det första som förebygger störningar av tarmhälsan hos djuret är försurning i magen, dvs. en sänkning av magens pH-värde. Unga djur har dock en begränsad förmåga att på ett fullgott sätt försura maginnehållet för att döda sjukdomsalstrande bakterier. Även stress kan minska produktionen av syra. En pH-nedsättande effekt i magen är särskilt viktig under förhållanden med hög infektionsrisk.

Selko®-pH är en pH-sänkande, synergistisk blandning av organiska syror kombinerade med ammonium­salter. Produkten förbättrar ta­rm­hälsan hos värphöns genom att kontrollera sjuk­doms­alst­rande bakterier vid tre instan­ser; i dricksvattnet, i krävan och magen samt i tarmarna.

Selko®-pH i korthet:

Att försura dricksvatten med Selko®-pH har följande positiva effekter:

  • Effektiv rening av dricksvatten och dricks­vatten­system
  • Förebygger oönskad tillväxt av mikroorganismer i krävan
  • Minskar pH-värdet i magen samt kontrollerar bakterier i magen
  • Stabiliserar tarmfloran och förbättrar tillgodogörandet av foder
  • Minskar problem med våt ströbädd
  • Minskar risken för smutsiga ägg
  • Minskar sekretion och spridning av E-coli och salmonella
  • Minskar risken för att smitta andra i flocken på nytt